ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖
  
2020/6/23
       21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠢ ᠰᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 8 ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠹᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠠᠶ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ 7 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠤᠨ 7 ᠴᠠᠭ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ 8 ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠤᠤᠯ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ

ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ

ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ

ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ

ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ

ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ

ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ

ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠴᠠᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ

ᠰᠠᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ

ᠬᠠᠮᠲᠤ 110 ᠳᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠥᠪᠪᠥᠮᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠷᠢᠬᠦ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠪᠪᠥᠮᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ

ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠪᠪᠥᠮᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠭᠴᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ

ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠬᠦ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠡᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠤ

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠨ

ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ

ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ

ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ

ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ

ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠳ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ

ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠄

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ

ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ

ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ

ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ

ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠲᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃

ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ

ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ︕

 
           
 
 
  
 
                                  : 010098    蒙ICP备05000248号