ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ
  
2020/8/21
 ᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠴᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ︽ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠨᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠰᠴᠤ ᠲᠤᠷᠨᠢᠨ ᠦᠬᠡᠯᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃
   
ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠰᠠᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠯᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠬ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠪᠢᠵᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠤᠮᠤᠬ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠱᠤᠩᠪᠠᠳᠠᠬ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃
   
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
 
           
 
 
  
 
                                  : 010098    蒙ICP备05000248号