ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ‌‍ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
  
2020/8/21

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠪᠤ

ᠡᠵᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ

ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ

ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ

ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ

ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃      

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠲᠤᠤᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ    

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠵᠢᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ

ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ

ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠢᠯᠳᠦᠨ

ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ

ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ

ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ᠄ ︽ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ︾᠂

︽ᠲᠠᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ︾᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ

︽ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ  

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ

ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠦ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ᠄ ︽ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ︾᠂ ︽ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ︾᠂ ︽ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠦ

ᠲᠡᠷᠢᠬᠢ︾᠂ ︽ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢ︾᠂

︽ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠮ︾᠂ ︽ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠢᠳᠡᠬᠦᠷ︾᠂ ︽ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠴᠢ ᠴᠤ

ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ︾ ᠁ ᠬᠡᠬᠦ

ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ

ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠢ ᠦᠵᠡ᠂

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠴᠢ ᠯᠠ ᠭᠤᠷᠢ

ᠦᠭᠡᠢ︾᠂ ︽ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ

ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ

ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠳᠡᠨ ᠤ  

ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ

ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ

ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ

ᠲᠤᠩ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠳᠤ

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠴᠦ

ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠄ ︽ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠨᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ

ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ  ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠴᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ

ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ

ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ

ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃  

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ  

    ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠮᠳᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ

ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ

ᠡᠬᠦᠰᠪᠡᠴᠦ ᠡᠪᠳᠡᠶᠢᠬᠡᠨ

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ

ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠵᠠᠩ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂

ᠮᠠᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

ᠭᠤᠮᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠮ ᠠᠴᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠩ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ  ᠂ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ      

    ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂

ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ

ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯ

ᠴᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ

ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠤᠯᠬᠢᠰᠤᠯ ᠢ

ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠮᠠᠭᠤ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ

ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ

ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ

ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      

   ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ  

    ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠶᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠵᠦᠬᠡᠵᠦ ᠵᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ

ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠵᠡᠭᠯᠡᠬᠦ

ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠦᠯᠦ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ‌‍ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ

ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ

ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃    

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ

ᠦᠬᠡ ᠶᠡᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠢ  ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ    

    ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ

ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ

ᠱᠤᠭᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠱᠤᠤᠯᠠᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃      

    ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ        

    ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠤᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠷ

ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠥᠯᠢ

ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

 ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠬᠡᠪ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ

ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂

ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ

ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ × × × ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ

ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ × × ×

ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠯ

ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ

ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ

ᠮᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ  

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ

ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

︽ᠡᠷᠳᠡᠮ︾ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ

ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ

ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ

ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠳᠠ

ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ  

ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ

ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃    

   ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ

ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠢᠷᠠᠭᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ    

    ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ

ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ  

ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ

ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ

ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ

ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂

ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ  ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ

ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ

ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ

ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠵᠡᠬᠦᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠂

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ

ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ

ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ  ᠴᠢᠨᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ

ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ

ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ

ᠨᠢᠮᠬᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠳᠡᠨ

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃    

    ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ

ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂

ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠴᠢ

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ︵ᠦᠭᠡ

ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ︶

ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ

ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ︾ ᠳᠤ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠵᠠᠩ

ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ

ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

 
           
 
 
  
 
                                  : 010098    蒙ICP备05000248号