ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
  
2020/8/21

︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ︾᠂ ︽ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂

ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷ︾᠂

︽ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   

    ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢ᠂

ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ᠂

ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ

ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ

ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ

ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃         

    ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ  ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ

ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠠᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠦᠯᠪᠠᠯ ︽ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ

ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ︾  

ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ

ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃  

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠵᠦ ᠵᠤᠳᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠳᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠨ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ

ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ

ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 

    ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ

ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ

ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   

    ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ

ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ

ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠴᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠨ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ

ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ

ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠨ᠃   

    ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠦ ᠨᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠂

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂

ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠠ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠤᠷᠯᠠᠨ

ᠤᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠡᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠂

ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠷᠴᠤ ᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠ

ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂

ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ

ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂

ᠭᠦᠶᠦᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂

ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠴᠦ  ᠲᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠤ ᠭᠤᠤᠯ

ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ

ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ

ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ

ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ

ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ

ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ  

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

    ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ

ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠢ  

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ

ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠰᠢᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ

ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ

ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  

ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   

    ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠪᠠᠰᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠦ

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ︾

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠬᠤᠭ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠤᠨ

ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠴᠤᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠴᠤᠬᠢᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠤᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠰᠤ ᠶᠢ

ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ

ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮ

ᠱᠦᠬᠦᠷ ᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠨ

ᠭᠠᠮᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ

ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ  

ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

︽ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ︾᠂ ︽ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠷᠭᠡᠭ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ︾᠂ ︽ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠰᠬᠢᠪᠠᠯ  

ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃   

    ᠭᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠨᠢ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠂

ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ︽ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ

ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ᠂

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ︾

ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠪᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠬ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ

ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ

ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ

ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠪᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 

    ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ

ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢ

ᠲᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ

ᠲᠤᠯᠵᠦ ᠦᠬᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠠᠰ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ

ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ 8

ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠭ

ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ

ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠶᠤᠮ᠃   

    ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ

ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ᠂

ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠷ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ

ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠨᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ

ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠤᠮ᠃         

    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ

ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ

ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ

ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ

ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ

ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

︽ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨᠴᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ

ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ

ᠭᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  

ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠡᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃  

︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ︾᠂ ︽ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂

ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷ︾᠂

︽ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂

ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   

    ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢ᠂

ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ᠂

ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ

ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ

ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ

ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠠᠷᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃         

    ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ  ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ

ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠠᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠦᠯᠪᠠᠯ ︽ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ

ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ︾  

ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ

ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃  

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠵᠦ ᠵᠤᠳᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠳᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠨ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ

ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ

ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 

    ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ

ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ

ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ

ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   

    ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ

ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ

ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠴᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠨ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ

ᠬᠦᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ

ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠨ᠃   

    ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠦ ᠨᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠂

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ᠂

ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠠ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠤᠷᠯᠠᠨ

ᠤᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠡᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠂

ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠷᠴᠤ ᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠ

ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂

ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ

ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂

ᠭᠦᠶᠦᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂

ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠴᠦ  ᠲᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠤ ᠭᠤᠤᠯ

ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ

ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡᠴᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ

ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ

ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ

ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ

ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ  

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

    ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ

ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠦᠠᠳᠤᠳᠭᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ

ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠢ  

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ

ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠰᠢᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ

ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ

ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  

ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   

    ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠪᠠᠰᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠦ

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ︾

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠬᠤᠭ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠤᠨ

ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠴᠤᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠴᠤᠬᠢᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠤᠵᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︽ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠰᠤ ᠶᠢ

ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ

ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮ

ᠱᠦᠬᠦᠷ ᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠨ

ᠭᠠᠮᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ

ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ  

ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

︽ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ︾᠂ ︽ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠷᠭᠡᠭ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ︾᠂ ︽ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠰᠬᠢᠪᠠᠯ  

ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃   

    ᠭᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡᠴᠤᠳ ᠨᠢ

ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠂

ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ︽ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ

ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ᠂

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ︾

ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠪᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠬ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ

ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ

ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ

ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠪᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 

    ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ

ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢ

ᠲᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ

ᠲᠤᠯᠵᠦ ᠦᠬᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠠᠰ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ

ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ 8

ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠭ

ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ

ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠶᠤᠮ᠃   

    ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ

ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ᠂

ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠷ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ

ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠨᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ

ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠤᠮ᠃         

    ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠨ

ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ

ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ

ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ

ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ

ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

︽ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨᠴᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ

ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ

ᠭᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  

ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠡᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃   
           
 
 
  
 
                                  : 010098    蒙ICP备05000248号